ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോളൂ ഷുഗർ തന്നെ നോർമൽ ആവുന്നത് കാണാം | Diabetes | Sugar | Diabetic Diet Plan