പാവക്ക ഇല കറി | Pavakka Leaf Curry |കയപ്പില്ലാതെ എങ്ങനെ കറിവെക്കാം|diabetes Special Recipe R.no. 128