പ്രമേഹ രോഗികൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപെടുത്തേണ്ട എട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ/8 Foods For Diabetes Patients/ Diabetes Diet